Vapepa panostaa öljyntorjunnan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

Vapepaan ollaan palkkaamassa hankesuunnittelijaa kehittämään vapaaehtoistoimintaa öljyonnettomuuksissa ja muissa vapaaehtoisvoimia vaativissa ympäristöonnettomuuksissa.

Mistä hankkeessa on kyse?

Vapepalaiset ovat jo aiemmin osallistuneet öljyntorjuntaan, joten asia ei sinällään ole uusi. Hankkeessa on tarkoituksena systematisoida toimintamallit, koulutus sekä integroida öljyntorjunta ja muiden ympäristöonnettomuuksien torjunta tiiviiksi osaksi Vapepan toimintatapaa ja johtamisjärjestelmää.

Mitä hankkeessa tehdään?

Reijo Rautauoman säätiön tukemassa hankkeessa viedään aikaisemmassa vaiheessa tuotetut materiaalit ja toimintamallit osaksi Vapepan toimintaa niin öljyonnettomuuksissa kuin muissa vapaaehtoisvoimia vaativissa ympäristöonnettomuuksissa. Aiemmin tuotetut materiaalit ovat luettavissa SPEK:n verkkosivuilla.

Nyt käynnistyvässä hankkeessa on seitsemän osakokonaisuutta:

  1. viranomaisyhteistyö
  2. öljyntorjuntaan ja ympäristöonnettomuuksiin liittyvät tehtäväkoulutukset
  3. johtamiseen liittyvät koulutukset ja yhdessä toteutettava joukkueenjohtajakoulutus
  4. hälytysjärjestelmän kehittäminen
  5. alueellisen valmiuden rakentaminen
  6. harjoitukset: jokaisen yhteistoiminta-alueen alueella yksi laajempi yhteisharjoitus öljyntorjunnan tiimoilla sekä muita yhteistoimintaharjoituksia toimintamallin harjoitteluun (öljy- tai muussa ympäristöonnettomuudessa)
  7. markkinointi ja tiedottaminen (viranomaisille, jäsenjärjestöille ja suurelle yleisölle)

Miten hanke liittyy WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin?

WWF on Vapepan jäsenjärjestö. WWF vastaa öljytorjuntajoukkojen vapaaehtoisten kouluttamisesta. Hankkeessa WWF vapaaehtoisjoukot nivotaan tiiviimmin osaksi Vapepan toimintatapaa ja johtamisjärjestelmää.

Miksi tämä on tärkeätä?

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Haasteena ovat esimerkiksi öljykuljetukset ja lisääntyvä laivaliikenne. WWF:n ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä laivaliikenne Itämerellä kaksinkertaistuu ja laivojen koko kasvaa, minkä vuoksi vakavan öljyonnettomuuden riski lisääntyy.

Itämeri on erityisen herkkä öljypäästöjen vaikutuksille. Kylmässä vedessä öljy hajoaa hitaasti ja haitta-aineet vaikuttavat pitkään. Merialueet ovat pieniä, ja öljylautta leviää nopeasti rantoihin ja saaristoihin. Rantojen puhdistaminen öljyonnettomuuden jäljiltä on työlästä ja aikaa vievää. Tämän takia työn tulee olla järjestelmällistä ja hyvin johdettua.

Mitä tahoja hankkeeseen osallistuu?

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vapepan jäsenjärjestöjen kesken. Järjestöt osallistuvat koulutusten kehittämiseen, kouluttamiseen, suunnittelemaan harjoituksia sekä aktivoimaan alueellista toimintaa. Hanketta koordinoi SPR, joka toimii Vapepan koordinaatiojärjestönä.