Järjestöillä vahva rooli Yhteiskunnan turvallisuusstrategia-luonnoksessa

Järjestöjen rooli turvallisuustoimijoina on ensimmäistä kertaa kirjoitettu selkeästi Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan. Tällä hetkellä strategialuonnos on lausuntokierroksella, ja toivomme, että myös Vapepa-jäsenjärjestöt antavat oman lausuntonsa siitä.

Jotta antamiemme lausuntojen vaikuttavuus olisi suurempi, olisi tärkeää, että lausunnoissa tuotaisiin esille paitsi kunkin järjestön omista tarpeista kumpuavat seikat myös yhteisesti merkittäviä asioita kuten:

  • Järjestöt ovat motivoituneita, luotettavia ja koulutettuja turvallisuustoimijoita, joilla on hyödynnettävissä olevia resursseja ja osaamista.
  • Järjestöt pystyvät osallistamaan ja koordinoimaan kansalaisia turvallisuustoimijoiksi.
  • Järjestöjen toiminta vahvistaa kansalaisten luottamusta yhteiskunnan turvallisuuteen.
  • Järjestöille on kirjattu strategiaan konkreettisia tehtäviä, jotka tukevat viranomaistoimintaa varautumisesta ja ennaltaehkäisystä kriisin jälkeiseen toipumiseen.
  • Kannustamme järjestöjen roolin vakauttamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla: tavoitteena on sopia vapaaehtoisten käytöstä ja siihen liittyvistä edellytyksistä.
  • Yhteistyöfoorumin käynnistäminen: tavoitteena järjestöjen yhteistoiminnan varmistaminen.

Aikaraja lausunnoille on 15.8.2017.

Kiinnitättehän lausuntoa laatiessanne huomiota myös lausuntopyynnön johdannossa mainittuihin kolmeen keskeiseen kehityskohteeseen, joita ovat kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli, ohjaus koko yhteiskunnan varautumiseen ja jatkuvat prosessit.

Lausuntopyyntö löytyy osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi