HELA 20 valmiusharjoitus kokoaa vapaaehtoisauttajat yhteen kokonaisturvallisuuden merkeissä

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian keskeinen sanoma on tiivistetysti, että kaikki turvallisuustoimijat viranomaisista yksittäisiin kansalaisiin tuntevat roolinsa ja tehtävänsä osana kokonaisturvallisuutta ja ne ovat varmistaneet toimintansa jatkuvuuden.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on lähimmäisten apuna ja viranomaisten tukena toimiva järjestöjen verkosto, joka tarjoaa koulutettuja vapaaehtoisia viranomaisten tueksi auttamistehtäviin.
Vapepan varautuminen ja valmius perustuu paikallistoimikuntiin. Paikallistoimikunta toimii alueellisen toiminnan järjestäjänä, yksittäisen vapaaehtoisen ja toimintaryhmän auttamisvalmiuden ylläpitäjänä sekä monen eri tason alueellisen yhteistyön rakentajana.

HELA 20 valmiusharjoitus on jatkumo Vapepa-järjestöjen harjoitussarjaan. Näissä harjoituksissa pyritään vahvistamaan järjestöyhteistyötä, sekä vastaamaan laaja-alaisen varautumisen ja yhteistyön kehittämisen haasteisiin. Syksyn 2020 valmiusharjoituksen aiheena on laaja luonnon tulva. Tämä luonnon tulva aiheuttaa laajoja häiriöitä kuntalaisten elämään, esimerkiksi toimintahäiriöitä maantieliikenteeseen, sähkö- ja tietoliikenteeseen, vesi- ja viemärijärjestelmään – yleisesti suuria ongelmia jokapäiväisiin toimintoihin. Harjoituksessa mallinnetaan valmiuskeskuksen toimintaa johtamisen, vastaanoton, perustamistoimien, palautteen vastaanottamisen ja viestinnän osalta.

HELA 20 koulutuksiin ja harjoituksiin integroidaan osallistujien etukäteen esiin nostamia aiheita ja yhteistyömuotoja. Harjoitusalustana toimii kuvitteellinen Kaitalahden kunta, jossa perinteisesti sattuu ja tapahtuu. Harjoittelemme samalla henkilöetsintöjä, onnettomuustilanteissa auttamista ja esimerkiksi evakuointikeskusten perustamista.

HELA 20 harjoituksessa voidaan tutustua toimijoihin yli kunta- ja maakuntarajojen, vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia sekä ideoida toimintaa arkielämän sidonnaisuuksista huolehtimatta. Tavoitteena on harjoitella johtamiskyvyn ja yhteistyön vahvistamista, vapaaehtoistoimijan henkilökohtaisen tilannetietoisuuden ja toimintakyvyn parantamista sekä tehtävien vastaanottoa, raportointia, työturvallisuutta ja työnjaksotusta. Näillä harjoitteilla valmistaudutaan tukemaan valmiuskeskusten toimintaa.

Mikä on Valmiuskeskus? – Mihin valmistaudutaan?

Valmiuskeskuksen ideana on vastata nopeasti alueellisiin häiriötilanteisiin, kuten tulviin, myrskyihin, veden ja sähkönjakelun katkeamisiin, tulipaloihin tai muihin häiriötilanteisiin. Valmiuskeskusmalli ei ole aivan uusi ajatus vaan perustuu hyviksi koettuihin ja harjoiteltuihin toimintoihin korostaen kunnan, pelastustoimen ja kolmannen sektorin laajan yhteistyön merkitystä.

Valmiuskeskukset toteuttavat kunnan niille määrittelemiä tehtäviä. Valmiuskeskuksen toimintaa ohjaa sille annettu tehtävä ja ennalta laadittu ohjeistus. Kunnalla voi olla useita alueellisia valmiuskeskuksia ja ne voivat olla esimerkiksi koulujen tai kylätalojen yhteydessä, jolloin ne voivat tukeutua niiden käyttö- ja suojatiloihin sekä rakenteisiin ja varustukseen.

Suunnitellut valmiuskeskukset eivät ole tiettyyn paikkaan sidottuja, vaan sellainen perustetaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Valmiuskeskuksille annettavat tehtävät pohjautuvat kunnan valmiussuunnitteluun, elintärkeiden palvelujen tuottamiseen sekä yhteiskunnan ja viranomaisten tarpeisiin. Käytännössä vapaaehtoiset voivat avustaa esimerkiksi neuvonnassa ja palvelutarpeen arvioinnissa, vedenjakelussa, ruokapalveluissa ja rajoitetusti lyhytaikaisen hätämajoituksen järjestämisessä.

Valmiuskeskustoiminta häiriötilanteessa tukeutuu kunnan johto- tai tilannekeskukseen ja osallistuu tilannekuvan täydentämiseen vastuualueeltaan mm. tilanneilmoitusten ja –katsausten avulla. Yhtenä ideana valmiuskeskusmallissa on, että paikalliset asukkaat tietävät jo etukäteen, mistä apua kannattaa hakea.

HELA 20 harjoituksen arviointia ja palautetta tullaan hyödyntämään Vapepan paikallistoimikuntien toiminnan suunnittelussa, vastaamaan alueellisiin tarpeisiin.

HELA 20 valmiusharjoitus toteutetaan 5.-6.9.2020 Ähtärissä, Honkiniemen leirikeskuksessa

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tapahtumatiedot maaliskuun 2020 aikana Vapepan tapahtumakalenterissa www.vapepa.fi/tapahtumakalenteri.

Lisätietoja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta

www.vapepa.fi/pohjanmaa

www.vapepa.fi/keski-suomi